अनारिकायाः जिज्ञासा MCQ for Class 7 Sanskrit Chapter 14 with Answers

अनारिकायाः जिज्ञासा MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 14 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 14 अनारिकायाः जिज्ञासा with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of अनारिकायाः जिज्ञासा. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. पार्वे पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) नीचैः
(ii) सदा
(iii) दूरे
(iv) बहिः

(iii) दूरे

Q2. मन्त्री कस्य उद्घाटनार्थम् आगच्छति?

(i) सेतोः
(ii) आपणस्य
(iii) विद्यालयस्य
(iv) मन्दिरस्य।

(i) सेतोः

Q3. अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः कथं भ्रमति?

(i) भ्रमरवत्
(ii) मक्षिकावत्
(iii) विमानवत्
(iv) चक्रवत्।

(iv) चक्रवत्।

Q4. सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति?

(i) जलेभ्यः
(ii) कूपेभ्यः
(iii) पर्वतेभ्यः
(iv) सरोवरेभ्यः

(iii) पर्वतेभ्यः

Q5. नवीनसेतोः उद्घाटनार्थं कः आगच्छति?

(i) मन्त्री
(ii) श्रेष्ठी
(iii) धनिकः
(iv) साधुः।

(i) मन्त्री

Q6. प्रश्नान्’ पदे का विभक्तिः?

(i) प्रथमा
(ii) द्वितीया।
(iii) तृतीया
(iv) चतुर्थी।

(ii) द्वितीया।

Q7. अवदत् पदे कः लकार:?

(i) लट्
(ii) लृट्
(iii) लङ्
(iv) लोट्

(iii) लङ्

Q8. कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति?

(i) अम्बिकायाः
(ii) लतायाः
(iii) मालायाः
(iv) अनारिकायाः।

(iv) अनारिकायाः

Q9. के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति?

(i) प्रजाः
(ii) मन्त्रिणः
(iii) धनिकाः
(iv) निर्धनाः।

(i) प्रजाः

Q10. सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्?

(i) मन्त्रिणः
(ii) राजानः
(iii) साधवः
(iv) कर्मकराः।

(iv) कर्मकराः।

Q11. कस्याः मनसि महती जिज्ञासा वर्तते?

(i) अनामिकायाः
(ii) अनारिकायाः
(iii) रमायाः
(iv) शकुन्तलायाः

(ii) अनारिकायाः

Q12. सा किम् अस्मरत्?

सा अस्मरत् यत् अद्य मन्त्री आगमिष्यति।

Q13. अद्य कः आगमिष्यति?

मन्त्री

Q14. सा किमर्थं बहिः अगच्छत्?

भ्रमितुं/भ्रमणाय

Q15. गृहात् बहि:’-अत्र ‘बहिः’ योगे का विभक्तिः? (पञ्चमी, षष्ठी)

पञ्चमी

Q16. काः सर्वकाराय धनं यच्छन्ति?

प्रजाः

Q17. अनारिका कम् सर्वान् प्रश्नान् पृच्छति?

पितरम्

Q18. अनारिकायाः मनसि का जिज्ञासा?

अनारिकायाः मनसि इयं जिज्ञासा अस्ति यत् सेतोः उद्घाटनार्थं मन्त्री किमर्थम् आगच्छति।

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 14 अनारिकायाः जिज्ञासा with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of अनारिकायाः जिज्ञासा MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment