आर्यभट MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Chapter 14 with Answers

आर्यभट MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Chapter 14 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 8 Sanskrit book Chapter 14 आर्यभट with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 8 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of आर्यभट. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 8 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. आर्यभटस्य अपि विरोधः अभवत्।

(i) कस्याः
(ii) कस्य
(iii) केषाम्
(iv) कस्मिन्

(ii) कस्य

Q2. वयसि अस्मिन् पदे का विभक्तिः किं वचनं च?

(i) प्रथमा, एकवचन
(ii) सप्तमी, बहुवचन
(iii) सप्तमी, एकवचन
(iv) षष्ठी, एकवचन

(iii) सप्तमी, एकवचन

Q3. विरचितः इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) अयं
(ii) तेन
(iii) वयसि
(iv) ग्रन्थः

(ii) तेन।

Q4. सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदेति।

(i) किम्
(ii) क:
(iii) का
(iv) कम्

(ii) क:

Q5. भारतस्य प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभटः अस्ति?

(i) कस्याः
(ii) कस्य
(iii) कया
(iv) केन

(ii) कस्य

Q6. पाटलिपुत्रम् कस्य कर्मभूमिः आसीत्?

(i) आर्यभटस्य
(ii) आर्यभटः
(iii) आर्यभटं
(iv) आर्यभटाः

(i) आर्यभटस्य

Q7. तस्य इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तः?

(i) आर्यभटाय
(ii) आर्यभटः
(iii) आर्यभटेन
(iv) आर्यभटस्य

(iv) आर्यभटस्य

Q8. लब्धवान् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः?

(i) क्त
(ii) वान्
(iii) शानच्
(iv) क्तवतु

(iv) क्तवतु

Q9. समीपं इत्यस्य पर्यायपदं गद्यांशे किं प्रयुक्तं?

(i) निकषा
(ii) यत्
(iii) वयसि
(iv) ज्ञायते

(i) निकषा

Q10. नवीनानां इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तं?

(i) नूतनानां
(ii) प्राचीन
(iii) नूतन
(iv) नूतनानि

(i) नूतनानां

Q11. र्वदिशायाम् उदेति सूर्यः।

(i) कः
(ii) कस्य
(iii) कस्याम्
(iv) का

(iii) कस्याम्

Q12. सूर्योऽचलः पृथिवी च चला।

(i) कः
(ii) कौ
(iii) का
(iv) के

(iii) का

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 8 Sanskrit book Chapter 14 आर्यभट with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 8 Sanskrit of आर्यभट MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment