कण्टकेनैव कण्टकम् MCQ for Class 8 Sanskrit Chapter 5 with Answers

कण्टकेनैव कण्टकम् MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Chapter 5 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 8 Sanskrit book Chapter 5 कण्टकेनैव कण्टकम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 8 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of कण्टकेनैव कण्टकम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 8 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. यत्र कुत्र अपि छेदनं कुर्वन्ति।’ अधोलिखितपदेषु किं अव्ययपदं नास्ति?

(i) छेदनं
(ii) अपि
(iii) कुत्र
(iv) यत्र

(i) छेदनं

Q2. कः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्?

(i) लोमशिका
(ii) चञ्चलः
(iii) व्याघ्रः
(iv) वृक्षः

(ii) चञ्चलः

Q3. विरमन्ति’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं?

(i) फलानि
(ii) अस्माकं
(iii) छायायां
(iv) मानवाः

(iv) मानवाः

Q4. नद्याः जलं आनीय मम पिपासां शमय।

(i) कस्य
(ii) कस्याः
(iii) काः
(iv) के

(ii) कस्याः

Q5. आचरितवान् इति क्रियापदे कः प्रत्ययः?

(i) क्तवतु
(ii) मतुप्
(iii) वतुप्
(iv) शानच्

(i) क्तवतु

Q6. कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः आसीत्।

(i) कस्मै
(ii) केन
(iii) कौः
(iv) कः

(iv) कः

Q7. चञ्चलः’ इति अभिधानं कस्य आसीत्?

(i) व्याधस्य
(ii) व्याघ्रस्य
(iii) वृक्षस्य
(iv) नद्याः

(i) व्याधस्य

Q8. मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः।

(i) काः
(ii) के
(iii) कान्
(iv) का

(ii) के

Q9. जाले एक: व्याघ्रः बद्धः आसीत्।

(i) किम्
(ii) कः
(iii) का
(iv) कम्

(ii) कः

Q10. अन्येधुः’ इत्यर्थे किं पदं?

(i) अपरः दिनं
(ii) अन्यस्मिन् दिने
(iii) परश्वः
(iv) पूर्वदिने

(ii) अन्यस्मिन् दिने

Q11. लोमशिकायै निखिला कथां न्यवेदयत्।

(i) कस्मै
(ii) कस्याः
(iii) कस्य
(iv) कस्यै

(iv) कस्यै

Q12. व्याधः व्याघ्र जालात् बहिः निरसारयत्।

(i) कस्मात्
(ii) कया
(iii) कः
(iv) कौ

(iii) कः

Q14. __बद्धं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः अभवत्। रिक्तपूर्तिः कुरुत

(i) लोमाशिका
(ii) व्याधं
(iii) वृक्षं
(iv) व्याघ्र

(iv) व्याघ्र

Q15. सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय।’ इति कः कम् कथयति?

(i) लोमशिका चञ्चलं
(ii) व्याधः व्याघ्रम्
(iii) लोमशिका, व्याघ्रम्
(iv) व्याघ्रः व्याधम्

(iii) लोमशिका, व्याघ्रम्

Q16. सकला’ इत्यस्य पदस्य समानार्थकं पदं किं?

(i) श्रान्तः
(ii) निखिलां
(iii) सर्वदा
(iv) वार्ताम्

(ii) निखिलां

Q17. अस्माकं’ इति सर्वनाम पदं केभ्यः प्रयुक्तम्?

(i) वृक्षाय
(ii) वृक्षाभ्यः
(iii) वृक्षेभ्यः
(iv) वृक्षस्य

(iii) वृक्षेभ्यः

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 8 Sanskrit book Chapter 5 कण्टकेनैव कण्टकम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 8 Sanskrit of कण्टकेनैव कण्टकम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment