कल्पतरू MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter 4 with Answers

कल्पतरू MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter 4 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 9 Sanskrit book Chapter 4 कल्पतरू with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 9 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of शुचिपर्यावरणम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 9 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. तद् अहम् अस्मात् अभीष्टं मनोरथं साधयामि।

(i) किम्
(ii) कम्
(iii) काम्
(iv) कान्

(ii) कम्

Q2. सः जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच।

(i) किम्
(ii) कीदृशः
(iii) कम्
(iv) कान्

(iii) कम्

Q3. यथा पृथ्वीम् अदरिद्रां पश्यामि।

(i) काम्
(ii) केन
(iii) का
(iv) कः

(i) काम्

Q4. सः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पी च अभवत्।

(i) का
(ii) कदा
(iii) काः
(iv) कीदृशः

(iv) कीदृशः

Q5. तस्य गुणैः प्रसन्नः राजा तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्।

(i) कुत्र
(ii) के
(iii) कः
(iv) कस्मिन्

(iv) कस्मिन्

Q6. इति वाक् तस्मात् तरोः उदभूत्।

(i) कस्मात्/कुतः
(ii) किम्
(iii) कथम्
(iv) कीदृशः

(i) कस्मात्/कुतः

Q7. सः कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि वसूनि अवर्षत्।

(i) केन
(ii) कानि
(iii) कै
(iv) कुत्र/कस्याम्

(iv) कुत्र/कस्याम्

Q8. तस्य सर्वजीवानुकम्पया सर्वत्र यशः प्रथितम्।

(i) कया
(ii) कः
(iii) किम्
(iv) कथम्

(i) कया

Q9. तत्र जीमूतकेतुः इति विद्याधरः वसति स्म।

(i) कः
(ii) के
(iii) कानि
(iv) किम्

(i) कः

Q10. त्वया अस्मात् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः।

(i) कान्
(ii) केषाम्
(iii) कदा
(iv) काभि

(ii) केषाम्

Q11. त्वया त्यक्तः एषोऽहं यातोऽस्मि।

(i) कीदृशः
(ii) कैः
(iii) किम्
(iv) केन

(iv) केन

Q12. हिमवान् नाम सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रः अस्ति।

(i) कः
(ii) केन
(iii) किम्
(iv) का

(iii) किम्

Q13. तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः।

(i) कः
(ii) कथम्
(iii) कीदृशः
(iv) काः

(iii) कीदृशः

Q14. स जीमूतवाहनः पितृमन्त्रिभिः उक्तः।

(i) केन
(ii) कैः
(iii) काभि
(iv) कदा

(ii) कैः

Q15. अयं कल्पतरुः तव सदा पूज्यः।

(i) कः
(ii) काः
(iii) का
(iv) कीदृशः

(iv) कीदृशः

Q16. एवम् आलोच्य सः पितुः अन्तिकम् आगच्छत्।

(i) कस्य
(ii) का
(iii) कदा
(iv) काः

(i) कस्य

Q17. अस्मिन् संसारसागरे सर्वधनं वीचिवत् चञ्चलम्।

(i) कुत्र
(ii) किम्
(iii) केन
(iv) कः

(ii) किम्

Q18. एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहनः अन्तः अचिन्तयत्।

(i) कुत्र
(ii) कः
(iii) केन
(iv) के

(i) कुत्र

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 9 Sanskrit book Chapter 4 कल्पतरू with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 9 Sanskrit of कल्पतरू MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.s

Leave a Comment