गोदोहनम् MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter 3 with Answers

गोदोहनम् MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter 3 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 9 Sanskrit book Chapter 3 गोदोहनम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 9 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of गोदोहनम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 9 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति।

(i) कदा
(ii) किम्
(iii) कुत्र
(iv) के

(i) कदा दुग्धस्य आवश्यकता भवति?

Q2. ग्रामप्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्त भविष्यति।

(i) कस्य
(ii) कः
(iii) किम्
(iv) कस्याः

(i) कस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति?

Q3. मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मन्दस्वरेण शिवस्तुतिं करोति।

(i) कः
(ii) किम्
(iii) कम्
(iv) का

(ii) किम्

Q4. सर्वं जीवनं भङ्गुरं ज्ञात्वा अपि कुम्भकारः घटान् रचयति।

(i) कान्
(ii) काम्
(iii) किम्
(iv) कम्

(i) कान्

Q5. मोदकगन्धम् अनुभवन् चन्दनः प्रसन्नमनाः प्रविशति।

(i) का
(ii) किम्
(iii) कः
(iv) कथम्

(iii) कः

Q6. मल्लिका स्वसखिभिः सह काशीविश्वनाथमन्दिरं गन्तुम् इच्छति।

(i) काभिः
(ii) कैः
(iii) कया
(iv) केन

(i) काभिः

Q7. यदा धेनोः समीपं गत्वा दोग्धुम् इच्छति, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति।

(i) कः
(ii) केन
(iii) कथम्
(iv) का

(ii) केन

Q8. दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्त्तव्यम्।

(i) किम्
(ii) के
(iii) कथम्
(iv) कदा

(iv) कदा

Q7. तया सह. चम्पा, गौरी, माया, मोहिमी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति।

(i) के
(ii) का
(iii) कः
(iv) काः

(iv) काः

Q8. दुग्धदोहनं कृत्वा ततः प्रातराशस्य प्रबन्धं करिष्यामि।

(i) किम्
(ii) कम्
(iii) काम्
(iv) कथम्

(i) किम्

Q9. तव मातुलानी तु गङ्गास्नानार्थं काशी गता अस्ति।

(i) का
(ii) काः
(iii) के
(iv) कः

(iii) का

Q10. उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं धोक्ष्यावः।

(i) कस्य
(ii) कस्मिन्
(iii) कदा
(iv) कः

(iii) कदा

Q11. अधुना दुग्धदोहनम् विहाय केवलं नन्दिन्याः सेवाम् एव करिष्यावः।

(i) कः
(ii) काम्
(iii) किम्
(iv) कम्

(iii) किम्

Q12. सखिभिः सह धर्मयात्रया आनन्दिता च भव।

(i) कैः
(ii) काभिः
(iii) केन
(iv) कया

(ii) काभिः

Q13. मल्लिका तु धर्मयात्रायै गता।

(i) के
(ii) कः
(iii) का
(iv) काः

(iii) का तु धर्मयात्रायै गता?

Q14. द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः।

(i) कः
(ii) कस्य
(iii) कस्याः
(iv) कस्मिन्

(iii) कस्याः

Q15. दुग्धार्थं पात्र प्रबन्धोऽपि करणीयः।

(i) कः
(ii) किम्
(iii) का
(iv) काम्

(i) कः

Q16. मूल्यं विना तु एकमपि घटं न दास्यामि।

(i) कः
(ii) कम्
(iii) किम्
(iv) काम्

(ii) कम्

Q17. हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा चन्दनः जिह्वालोलुपतां नियन्त्रयितुम् अक्षमः आसीत्।

(i) किम्
(ii) कानि
(iii) का
(iv) कः

(ii) कानि

Q18. एतानि मोदकानि पूजानिमित्तानि सन्ति।

(i) कथम्
(ii) कानि
(iii) कान्
(iv) किमर्थम्

(iv) किमर्थम्

Q19. दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यम् ददातु।

(i) कदा
(ii) कथम्
(iii) कम्
(iv) किम्

(i) कदा

Q20. मासानन्तरं गृहे महोत्सवः भविष्यति।

(i) कुत्र
(ii) कति
(iii) कदा
(iv) किम्

(iii) कदा

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 9 Sanskrit book Chapter 3 गोदोहनम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 9 Sanskrit of गोदोहनम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment