दशमः त्वम असि MCQ Questions for Class 6 Sanskrit Chapter 12 Answers

दशमः त्वम असि MCQ Questions for Class 6 Sanskrit Chapter 12 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 6 Sanskrit book Chapter 12 दशमः त्वम असि with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 6 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of सुभाषितानि. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 6 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 6 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. कः नायकम् आदिशत्?

(i) वृद्धः
(ii) पथिकः
(iii) बालः
(iv) मित्रम्।

(ii) पथिकः।

Q2. कः तत्र आगच्छत्?

(i) वृद्धः
(ii) बालकः
(iii) गजः
(iv) पथिकः।

(iv) पथिकः।

Q3. कः तान् अपृच्छत्?

(i) ज्येष्ठः
(ii) नायकः
(iii) कनिष्ठः
(iv) बालकः।

(ii) नायकः।

Q4. पथिकः तान् बालकान् अपृच्छत्।

(i) किम्
(ii) कान्
(iii) कम्
(iv) काम्

(ii) कान्

Q5. ते नदीजले चिरं स्नानं अकुर्वन्।

(i) कः
(ii) का
(iii) के
(iv) किम्

(iii) के

Q6. तान् इत्यत्र का विभक्तिः?

(i) प्रथमा
(ii) चतुर्थी
(iii) द्वितीया
(iv) षष्ठी

(iii) द्वितीया

Q7. असि इत्यत्र को लकारः?

(i) लट्
(ii) लङ्
(iii) लृट्
(iv) लोट

(i) लट्

Q8. के प्रहृष्टाः जाताः?

(i) बालकाः
(ii) वृद्धाः
(iii) मयूराः
(iv) शुकाः।

(i) बालकाः।

Q9. कतमो नद्यां मग्नः?

(i) पञ्चमः
(ii) षष्ठः
(iii) दशमः
(iv) सप्तमः।

(iii) दशमः।

Q10. सः स्वं न अगणयत्।

(i) का
(ii) किम्
(iii) के
(iv) कः

(iv) कः

Q11. तत्र इत्यस्य विलोमशब्दं लिखत।

(i) अपि
(ii) अत्र
(iii) यत्र
(iv) कुत्र

(ii) अत्र

Q12. त्र कति बालका एव आसन्?

तत्र दश बालका एव आसन्।

Q13. कः तान् अगणयत्?

पथिकः।

Q14. कश्चित् ……………. तत्र आगच्छत्। (बालकः, यात्रिकः, पथिकः)

थिकः

Q15. युष्माकं ……….. कारणं किम्? (हर्षस्य, दुःखस्य, बालकस्य)

दु:खस्य

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 6 Sanskrit book Chapter 12 दशमः त्वम असि with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 6 Sanskrit of दशमः त्वम असि MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment