पण्डिता रमाबाई MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 with Answers

पण्डिता रमाबाई MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of पण्डिता रमाबाई. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. धनवान् पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) मधुरः
(ii) विपरीतः
(iii) धनी
(iv) विपन्नः।

(iv) विपन्नः।

Q2. रमायाः प्रसिद्धा रचना का अस्ति?

(i) अर्थशास्त्रम्
(ii) पञ्चतन्त्रम्
(iii) स्त्रीधर्मनीति
(iv) स्त्रीशिक्षा।

(iii) स्त्रीधर्मनीति

Q3. रमाबाई’ महोदयायाः पितुः नाम किम् आसीत्?

(i) अनन्तशास्त्री डोंगरे
(ii) सत्यव्रतशास्त्री
(iii) पं. उमाकान्त सहायः
(iv) पं. लक्ष्मीधरः।

(i) अनन्तशास्त्री डोंगरे

Q4. 1922 तमे ख्रिष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्?

(i) विपिनबिहारीदासस्य
(ii) रमायाः
(iii) सरस्वत्याः
(iv) मनोरमायाः।

(ii) रमायाः

Q5. कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्?

(i) पितुः
(ii) भ्रातुः
(iii) मातुः
(iv) पत्युः

(iv) पत्युः

Q6. रमाबाई उच्चशिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्?

(i) भारतदेशम्
(ii) इंग्लैण्डदेशम्
(iii) बांग्लादेशम्
(iv) नेपालदेशम्।

(ii) इंग्लैण्डदेशम्

Q7. रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्?

(i) विपिनेन
(ii) दासेन
(iii) बिहारेण
(iv) विपिनबिहारीदासेन।

(iv) विपिनबिहारीदासेन।

Q8. रमायाः पदे किम् वचनम्?

(i) एकवचनम्
(ii) द्विवचनम्
(iii) बहुवचनम्
(iv) किमपि न।

(i) एकवचनम्

Q9. रमाबाई महोदयायाः निधनम् कदा अभवत्?

(i) 1922 तमे वर्षे
(ii) 1934 तमे वर्ष
(iii) 1914 तमे वर्षे
(iv) 1858 तमे वर्षे।।

(i) 1922 तमे वर्षे

Q10. काः शिक्षा लभन्ते स्म?

(i) स्त्रियः
(ii) बालकाः
(iii) वृद्धाः
(iv) युवकाः।

(i) स्त्रियः

Q11. रमाबाई कस्मिन् नगरे ‘शारदा-सदनम्’ अस्थापयत्?

(i) दिल्लीनगरे
(ii) यमुनानगरे
(iii) मुम्बईनगरे
(iv) कोलकातानगरे।

(iii) मुम्बईनगरे

Q12. कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत?

(i) रमायाः
(ii) विद्यायाः
(iii) मनोरमायाः
(iv) सुविधायाः।

(i) रमायाः

Q13. कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती?

(i) युवकानाम्
(ii) बालकानाम्
(iii) नारीणाम्
(iv) प्रौढानाम्।

(iii) नारीणाम्

Q14. रमा कुतः संस्कृतशिक्षा प्राप्तवती?

(i) शिक्षकात्
(ii) अध्यापकात्
(iii) पितुः
(iv) मातुः।

(iv) मातुः।

Q15. तस्याः‌ ‌किं‌ ‌रचनाद्वयं‌ ‌प्रसिद्धम्?‌ ‌

रमाबाई-महोदयायाः‌ ‌’स्त्रीधर्म-नीति’‌ ‌’हाई‌ ‌कास्ट‌ ‌हिन्दू‌ ‌विमेन’‌ ‌इति‌ ‌रचनाद्धयम‌ ‌प्रसिद्धम्‌‌ अस्ति‌।‌ ‌

Q16. सा‌ ‌कासु‌ ‌निपुणा‌ ‌आसीत्?‌

‌सा‌ ‌देश-विदेशानाम्‌ ‌अनेकासु‌ ‌भाषासु‌ ‌निपुणा‌ ‌आसीत्

Q17. ब्रह्मसमाजेन‌ ‌प्रभाविता‌ ‌सा‌ ‌किम्‌ ‌अकरोत्?‌‌

‌वेदाध्ययनम्‌ ‌

Q18. मुम्बई-नगरे‌ ‌सा‌ ‌किम्‌ ‌अस्थापयत्?‌

‌शारदा-सदनम्‌

Q19. रमाबाई‌ ‌किमर्थं‌ ‌जीवनम्‌ ‌अर्पितवती?‌

‌नारीणां‌ ‌सम्मानाय‌ ‌शिक्षायै‌ ‌च‌ ‌रमाबाई‌ ‌स्व-जीवनम्‌ ‌अर्पितवती।‌‌

Q20. प्रभाविता रमा वेदाध्ययनम् अकरोत्?

(i) आर्यसमाजेन
(ii) ब्रह्मसमाजेन
(iii) वेदान्तेन
(iv) आंग्लशिक्षायाः।

(ii) ब्रह्मसमाजेन

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of पण्डिता रमाबाई MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment