विद्याधनम् MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 12 with Answers

विद्याधनम् MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 12 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 12 विद्याधनम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of विद्याधनम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. राजसु’पदे का विभक्तिः?

(i) प्रथमा
(ii) सप्तमी
(iii) षष्ठी
(iv) तृतीया।

(ii) सप्तमी

Q2. किम् भूषणं सततं भूषणम्?

(i) वाग्भूषणम्
(ii) शौर्यभूषणम्
(iii) धनभूषणम्
(iv) स्वर्णाभूषणम्।

(i) वाग्भूषणम्

Q3. किम् धनम् सर्वधनप्रधानम्?

(i) विद्याधनम्
(ii) दानधनम्
(iii) रत्नधनम्
(iv) रूपधनम्।

(i) विद्याधनम्

Q4. वाण्येका कम् समलंकरोति?

(i) विद्याहीनम्
(ii) पुरुष
(iii) भूपतिं
(iv) बंधुजनम्

(ii) पुरुष

Q5. गुरूणाम् गुरुः का?

(i) धनं
(ii) राज्ञ
(iii) विद्या
(iv) भ्राता

(iii) विद्या

Q6. गुरूणाम् पदे किम् वचनम्?

(i) एकवचनम्
(ii) द्विवचनम्
(iii) बहुवचनम्
(iv) सर्वम्।

(iii) बहुवचनम्

Q7. का दिक्षु कीर्तिम् वितनोति?

(i) माता
(ii) अध्यापिका
(iii) विद्या
(iv) देवी।

(iii) विद्या

Q8. राजसुका पूज्यते?

(i) धनम्
(ii) विद्या
(iii) शक्तिः।
(iv) सुन्दरता।

(ii) विद्या

Q9. अस्माभ्यम् किं करणीयम्?

(i) विद्याधिकारं करणीयम्
(ii) महिमा करणीयम्
(iii) विद्याधिकारं न करणीयम्
(iv) महिमा न करणीयम्

(i) विद्याधिकारं करणीयम्

Q10. कः पशः समानः?

(i) राजसुपूज्यते
(ii) बंधुजनाः
(iii) भ्राता
(iv) विद्याहीनः

(iv) विद्याहीनः

Q11. किं व्यये कृते वर्धते?

(i) विद्याधनं
(ii) धनं
(iii) तस्याः धनं
(iv) भ्रातुः धनं

(i) विद्याधनं

Q12. विद्या कुत्र बन्धुः?

विद्या विदेशगमने बन्धुजनः या तत्र विविधप्रकारेण साहाय्यं करोति।

Q13. विद्या किं किं करोति?

विद्या भोगकरी यशः सुखकरी च अस्ति। अथवा विद्या उपभोग-साधनानि यशः (कीर्तिं च) करोति।

Q14. विद्या केषाम् गुरुः?

गुरूणाम्

Q15. परा देवता’ – अत्र किं विशेषणपदम्? ……………..

परा

Q16. (i) व्यये कृते ……………….. नित्यम्। (वर्धते, क्षीयते, धार्यते)

वर्धते,

Q17. विद्या नाम नरस्य …………….. अतुला। (रतिः, वाणी, कीर्तिः)

कीर्तिः

Q18. सततम् …………….. भूषणम्। (विद्याधनम्, वाग्भूषणम्, विद्याधिकारम्)

(iii) वाग्भूषणम्,

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 12 विद्याधनम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of विद्याधनम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment