सड.कल्पः सिद्धिदायकः MCQ for Class 7 Sanskrit Chapter 7 with Answers

सड.कल्पः सिद्धिदायकः MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 7 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 7 सड.कल्पः सिद्धिदायकः with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of सड.कल्पः सिद्धिदायकः. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. उचितम्’ पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) ओचितम्
(ii) अनुचितम्
(iii) चितम्
(iv) अनाचितम्।

(ii) अनुचितम्

Q2. शिवः कस्य रूपम् धृत्वा आगच्छत्?

(i) वटोः
(ii) ब्राह्मणस्य
(iii) भिक्षुकस्य
(iv) नृपस्य।।

(i) वटोः

Q3. पार्वती के पतिरूपेण इच्छति स्म?

(i) रामम्
(ii) कृष्णम्
(iii) शिवम्
(iv) विष्णुम्।

(iii) शिवम्

Q4. पार्वत्याः तपस्यया कः प्रीतः अभवत्?

(i) नरः
(ii) वानरः
(iii) शिवः
(iv) यमः।

(iii) शिवः

Q5. कस्याः कोमलतनुं दृष्ट्वा जननी आदिशत्?

(i) पार्वत्याः
(ii) सुमत्याः
(iii) जनन्याः
(iv) वन्याः

(i) पार्वत्याः

Q6. शिवनिन्दां श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता?

(i) जननी
(ii) मनोरमा
(iii) पार्वती
(iv) रमा।

(iii) पार्वती

Q7. पार्वती तपस्यार्थं कुत्र अगच्छत्?

(i) गृहम्
(ii) वनम्
(iii) नगरम्
(iv) न कुत्रापि।

(ii) वनम्

Q8. कस्याः माता चिन्ताकुला अभवत्?

(i) ब्रह्मचारिणः
(ii) पार्वत्याः
(iii) हिमालयस्य
(iv) शिवस्य।

(ii) पार्वत्याः

Q9. कोमलम्’ पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) कठोरम्
(ii) दीर्घम्
(iii) सुन्दरम्
(iv) मलिनम्।

(i) कठोरम्

Q10. वसनम् पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) गृहम्
(ii) आभूषणम्
(iii) धनम्
(iv) वस्त्रम्।

(iv) वस्त्रम्।

Q11. जनाः सङ्कल्पसिद्धये कम् पूजयन्ति?

(i) शिवम्
(ii) पण्डितम्
(iii) सत्यम्
(iv) धनम्।

(i) शिवम्

Q12. वने का निर्भया वसति स्म?

(i) शृगाली
(ii) सिंही
(iii) लक्ष्मी
(iv) पार्वती।

(iv) पार्वती

Q13. कुत्र हिंसाः पशवः विचरन्ति?

(i) नगरे
(ii) गृहे.
(iii) मन्दिरे
(iv) वने।

(iv) वने।

Q14. वटुरूपेण तपोवनं कः प्राविशत्?

(i) इन्द्रः
(ii) शिवः
(iii) यमः
(iv) नारदः।

(ii) शिवः

Q15. कः अशिवं चरति?

(i) तापसी
(ii) जनकः
(iii) अशिवः
(iv) शिवः

(iv) शिवः

Q16. पाठांशात्‌ ‌एकम्‌ ‌अव्ययपदं‌ ‌चित्वा‌ ‌लिखत।‌

‌’एव’‌ ‌अथवा‌ ‌’अन्यथा’

Q17. मनोरथः’‌ ‌इति‌ ‌पदस्य‌ ‌पर्यायम्‌ ‌चित्वा‌ ‌लिखत‌ ‌

अभिलाषः‌

Q18. पार्वत्याः‌ ‌अभिलाषः‌ ‌कः?‌ ‌तदर्थं‌ ‌सा‌ ‌किं‌ ‌करोति?‌

पार्वती‌ ‌शिवं‌ ‌पतिरूपेण‌ ‌अभिलषति‌ ‌तदर्थं‌ ‌च‌ ‌सा‌ ‌तपः‌ ‌चरति।‌

Q19. माता‌ ‌मेना‌ ‌कथं‌ ‌चिन्तिता‌ ‌आसीत्?‌ ‌

माता‌ ‌मेना‌ ‌चिन्तिता‌ ‌आसीत्‌ ‌यतः‌ ‌हि‌ ‌तपः‌ ‌कठिनं‌ ‌पार्वत्याः‌ ‌शरीरं‌ ‌च‌ ‌कोमलम्‌ ‌अस्ति।‌

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 7 सड.कल्पः सिद्धिदायकः with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of सड.कल्पः सिद्धिदायकः MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment