समवायो हि दुर्जयः MCQ for Class 7 Sanskrit Chapter 11 with Answers

समवायो हि दुर्जयः MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 11 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 11 समवायो हि दुर्जयः with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of समवायो हि दुर्जयः. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. स्थास्यामि पदे कः लकारः?

(i) लट्
(ii) लृट्
(iii) लङ्
(iv) लोट्।

(ii) लृट्

Q2. कः गजस्य नयने स्फोटयिष्यति?

(i) काकः
(ii) मण्डूकः
(iii) सिंहः
(iv) काष्ठकूटः।

(iv) काष्ठकूटः

Q3. कस्याः अण्डानि विशीर्णानि?

(i) लतायाः
(ii) चटकायाः
(iii) मक्षिकायाः
(iv) काष्ठकूटस्य।

(ii) चटकायाः

Q4. काष्ठकूट: केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति?

(i) पादेन
(ii) पक्षण
(iii) चञ्च्वा
(iv) पत्रेण।

(iii) चञ्च्वा

Q5. मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्?

(i) मण्डूकः
(ii) काकः
(iii) काष्ठकूटः
(iv) गर्दभः।

(i) मण्डूकः

Q6. गजः केन शाखाम् अत्रोटयत्?

(i) पादेन
(ii) शुण्डेन
(iii) कर्णेन
(iv) दन्तेन।

(ii) शुण्डेन

Q7. अन्तः’ पदस्य विपरीतार्थकपदम् किं भवति?

(i) अधः
(ii) नीचैः
(iii) बहिः
(iv) पुरा।

(iii) बहिः

Q8. गजः कस्य अन्तः पतितः मृतः च?

(i) गर्तस्य
(ii) समुद्रस्य
(iii) नद्याः
(iv) वनस्य।

(i) गर्तस्य

Q9. मक्षिकायाः नाम किम् आसीत्?

(i) मेघनादः
(ii) मधुरिमा
(iii) वीणारवा
(iv) सरस्वती।

(iii) वीणारवा

Q10. कालेन कस्याः सन्ततिः जाता?

(i) काष्ठकूटस्य
(ii) चटकायाः
(iii) काकस्य
(iv) मण्डूकस्य।

(ii) चटकायाः

Q11. चटकायाः नीडं कुत्र अपतत्?

(i) भुवि
(ii) आकाशे
(iii) प्रासादे
(iv) राजभवने।

(i) भुवि

Q12. काष्ठकूट: चटकां कस्याः समीपम् अनयत्?

(i) न्यायाधीशस्य
(ii) काष्ठकूटस्य
(iii) काकस्य
(iv) मक्षिकायाः।

(iv) मक्षिकायाः।

Q13. वृक्षस्य अधः कः आगतः?

(i) भल्लूकः
(ii) गर्दभः
(iii) गजः
(iv) सिंहः।

(iii) गजः

Q14. पर्यायम् लिखत – अन्तिके – ……………….

समीपे

Q15. काष्ठकूटः चटकां कुत्र अनयत्?

काष्ठकूटः चटकां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्।

Q16. चटकायाः सन्ततिः केन नाशिता?

गजेन

Q17. कस्य वधेन चटकायाः दुःखम् अपसरेत्?

गजस्य

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 11 समवायो हि दुर्जयः with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of समवायो हि दुर्जयः MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment