सुभाषितानि MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 6 with Answers

सुभाषितानि MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 6 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 6 सुभाषितानि with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of सुभाषितानि. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. क्रोधः देहविनाशनाय प्रथमः शत्रुः।

(i) कः
(ii) कस्मै
(iii) कस्य
(iv) काय

(ii) कस्मै

Q2. महान्’ इति पदस्य विशेष्यपदं किम्?

(i) बन्धुः
(ii) रिपुः
(iii) आलस्यं
(iv) उद्यम

(ii) रिपुः

Q3. महावृक्षस्य छाया केन निवार्यते।

(i) का
(ii) कः
(iii) किम्
(iv) कीदृशः

(i) का

Q4. यं’ इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) बन्धुः
(ii) रिपुः
(iii) उद्यम
(iv) उद्यमाय

(iv) उद्यमाय

Q5. क्रोधः नरस्य प्रथमः शत्रुः।

(i) कीदृशः
(ii) कीदृशम्
(iii) कः
(iv) के

(i) कीदृशः

Q6. बली’ इति पदस्य विलोमपदं किम्?

(i) निर्बलः
(ii) निर्गुणः
(iii) करी
(iv) बलम्

(i) निर्बलः

Q7. सिंहस्य बलं गजः वेत्ति मूषकः न।

(i) कस्य
(ii) कः
(iii) किम्
(iv) कस्याः

(i) कस्य

Q8. सिंहस्य बलं ……….. वेत्ति’ अत्र रिक्तपूर्तिः कुरुत

(i) करी
(ii) च
(iii) मूषकः
(iv) वायसः

(i) करी

Q9. मूर्खा मूखैः सह अनुव्रजन्ति।

(i) केन
(ii) कैः
(iii) के
(iv) कदा

(ii) कैः

Q10. आरम्भे’ इति पदस्य विलोमपदं किम्?

(i) निमित्तम्
(ii) उद्दिश्य
(iii) अपगमे
(iv) तस्यापगमे

(iii) अपगमे

Q11. महत्ताम् एकरूपता संपत्तौ विपत्तौ च भवति।

(i) कदा
(ii) कुत्र
(iii) कौ
(iv) के

(i) कदा

Q12. निश्चितम्’ इत्यर्थे किम् पदं प्रयुक्तम्?

(i) निमित्तम्
(ii) अकारण
(iii) जनस्तं
(iv) ध्रुवम्

(iv) ध्रुवम्

Q13. वायसः वसन्तस्य गुणं न जानाति।

(i) कः
(ii) कस्य
(iii) केन
(iv) कदा

(ii) कस्य

Q14. अग्निः’ इति पदस्य पर्यायः कः?

(i) काष्ठः
(ii) वह्निः
(iii) देहः
(iv) दहते

(ii) वह्निः

Q15. सः एव वह्निः दहते शरीरम्’ अत्र क्रियापदं किम्?

(i) सः
(ii) एव
(iii) वह्निः
(iv) दहते

(iv) दहते

Q16. सुलभः’ इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदं किम्?

(i) दुर्लभः
(ii) अयोग्यः
(iii) अमन्त्रम्
(iv) मूलम्

(i) दुर्लभः

Q17. पुरुषः’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) दुर्लभः
(ii) योजकः
(iii) अयोग्यः
(iv) नास्ति

(iii) अयोग्यः

Q18. अधोभागम्’ इत्यर्थे किम् पद प्रयुक्तम्?

(i) अमन्त्रम्
(ii) मूलम्
(iii) अक्षरं
(iv) अनौषधम्

(ii) मूलम्

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 6 सुभाषितानि with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of सुभाषितानि MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment