सूक्तयः MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 9 with Answers

सूक्तयः MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 9 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 9 सूक्तयः with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of सूक्तयः. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. मूर्खबुद्धिः धर्मप्रदाम् वाचं त्यजति।

(i) कीदृशाम्
(ii) कीदृशीम्
(iii) कीदृशी
(iv) काम्

(ii) कीदृशीम्

Q2. धर्मप्रदा’ इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्?

(i) त्यक्त्वा
(ii) वाचं
(iii) परुषां
(iv) पक्वं

(ii) वाचं

Q3. अवक्रता वाचि अपि भवेत्।

(i) कुत्र
(ii) का
(iii) कस्मिन्
(iv) कदा

(i) कुत्र

Q4. वदेत्’ इति पदस्य पर्यायपदं श्लोकात् अवचित्य लिखत।

(i) अभ्युदीरयेत्
(ii) वाचं
(iii) अभ्यूदीरयेत्
(iv) भुङ्क्त

(i) अभ्युदीरयेत्

Q5. चित्ते वाचि अवक्रता समत्त्वं भवति।

(i) किम्
(ii) कम्
(iii) काम्
(iv) कान्

(i) किम्

Q6. अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि’ इति अत्र कति अव्ययपदानि सन्ति?

(i) त्रीणि
(ii) चत्वारि
(iii) द्वे
(iv) पञ्च

(i) त्रीणि

Q7. विद्या महत् धनं वर्तते।

(i) कथम्
(ii) किम्
(iii) कीदृशम्
(iv) कति

(iii) कीदृशम्

Q8. श्लोकस्य द्वितीये पंक्तौ क्रियापदं किम्?

(i) तत्
(ii) आहुः
(iii) तथ्यतः
(iv) समत्वम्

(ii) आहुः

Q9. एतदर्थं पिता महत् तपः तपाति।

(i) का
(ii) कः
(iii) किम्
(iv) काः

(ii) कः

Q10. शैशवे’ इत्यर्थे किं पदम् प्रयुक्तम्?

(i) बाल्ये
(ii) उक्तिः
(iii) महत्
(iv) तपः

(i) बाल्ये

Q11. सः प्राणेभ्यः अपि विशेषो भवति।

(i) काभ्यः
(ii) केभ्यः
(iii) कैः
(iv) कथम्

(ii) केभ्यः

Q12. यच्छति’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) पुत्राय
(ii) महत्
(iii) विद्याधनं
(iv) पिता

(iv) पिता

Q13. इदं विद्वांसः कथयन्ति।

(i) के
(ii) कः
(iii) काः
(iv) का

(i) के

Q14. आचारः प्रथमः धर्मः, इत्येतद् विदुषां वचः।”

(i) विद्वांसः कथयन्ति यत् सर्वधर्माणाम् उपरि नरस्य परमो धर्मः सदाचारः अस्ति।
(ii) आचारं प्रथमः धर्मः विद्वांसः मन्यन्ते।
(iii) विदुषां आचारः प्रथमः धर्मः।
(iv) विदुषां प्रथमः धर्मः आचारः वर्तते।

(i) विद्वांसः कथयन्ति यत् सर्वधर्माणाम् उपरि नरस्य परमो धर्मः सदाचारः अस्ति।

Q15. जनः प्रभूतानि सुखानि इच्छति।

(i) कानि
(ii) किम्
(iii) कति
(iv) कुत्र

(iii) कति

Q16. विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः।”

(i) अस्मिन् लोके ज्ञानवन्तः जनाः एव नेत्रवन्तः कथिताः।
(ii) संसारे विदुषाम् कीर्तिः एव सर्वत्र प्रसरिता भवति।
(iii) अस्य लोकस्य चक्षुष्मन्तः जनाः एव ज्ञानवन्तः भवन्ति।
(iv) लोके नेत्रवन्तः विद्वांसः एव प्रशंसनीयाः।

(i) अस्मिन् लोके ज्ञानवन्तः जनाः एव नेत्रवन्तः कथिताः।

Q17. मनुष्यः आत्मनः श्रेयः इच्छति।

(i) कः
(ii) किम्
(iii) कथम्
(iv) कदा

(ii) किम्

Q18. मूर्खजनः पक्वं फलं त्यक्त्वा अपक्वम् एव भुङ्कते।

(i) क्षिपति
(ii) पचति
(iii) खादति
(iv) पश्यति

(iii) खादति

Q19. वाक्पटुः मंत्री कदापि न परिभूयते।

(i) का
(ii) काम्।
(iii) कः
(iv) किम्

(iii) कः

Q20. चित्ते वाचि च सर्वदा अवक्रता भवेद्।

(i) चक्रता
(ii) सुगमता
(iii) कटुता
(iv) सरलता

(iv) सरलता

Q21. जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनं दीयते।

(i) काय
(ii) कस्यै
(iii) कस्मै
(iv) कस्य

(iii) कस्मै

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 9 सूक्तयः with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of सूक्तयः MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment