सौहार्दं प्रकृतेः शोभा MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 7 Answers

सौहार्दं प्रकृतेः शोभा MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 7 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 7 सौहार्दं प्रकृतेः शोभा with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of सौहार्दं प्रकृतेः शोभा. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. दशेत्’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) काकः
(ii) चेत्
(iii) अनृतं
(iv) पिकः

(i) काकः

Q2. नदीमध्ये एकः बकः आसीत्।

(i) कुत्र
(ii) के
(iii) कदा
(iv) कयोः

(i) कुत्र

Q3. काकः कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोति।

(i) का
(ii) केन
(iii) केभ्यः
(iv) कथम्

(ii) केन

Q4. ऐक्यं’ इति पदस्य कः अर्थः?

(i) काकः
(ii) कृष्ण
(iii) वर्णः
(iv) एकता

(iv) एकता

Q5. बकस्य कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम् अवमानितं जातम्।

(i) कीदृशः
(ii) कीदृशम्
(iii) किम्
(iv) कम्

(ii) कीदृशम्

Q6. खगाः’ इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्?

(i) क्रुद्धः
(ii) पक्षिणः
(iii) सिंहः
(iv) एवैका

(ii) पक्षिणः

Q7. अधुना तु कोऽपि पक्षी एव रोजति निश्चेतव्यम्।

(i) कदा
(ii) कुत्र
(iii) का
(iv) किमर्थम्

(i) कदा

Q8. सिंहः तम् प्रह….।’ अस्मिन् वाक्ये ‘तम्’ सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) वानरः
(ii) वानराय
(iii) वृक्षाय
(iv) सिंहाय

(ii) वानराय

Q9. मयूरस्य पिच्छानाम् सौन्दर्य अपूर्वम् अस्ति।

(i) कीदृशम्
(ii) केषाम्
(iii) कीदृशः
(iv) किम्

(ii) केषाम्

Q10. इच्छति’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) गजः
(ii) वृक्षम्
(iii) वानरः
(iv) सिंहः

(i) गजः

Q11. मयूरस्य नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना।

(i) कस्य
(ii) कस्याः
(iii) कः
(iv) कथम्

(ii) कस्याः

Q12. करी’ इति पदस्य पर्याय पदं किम्?

(i) सिंहः
(ii) गजः
(iii) वानरः
(iv) बकः

(ii) गजः

Q13. तुदन्तं’ इति पदस्य विशेष्यपदं किम्?

(i) वन्यपशून्
(ii) जन्तुम्
(iii) जन्तुमहं
(iv) शुण्डेन

(i) वन्यपशून्

Q14. अहमेव योग्यः …….।’ अत्र ‘अहम्’ सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) वानराय
(ii) वानरस्य
(iii) मयूराय
(iv) वकाय

(i) वानराय

Q15. अहम् एव करुणापरः…….।’ अस्मिन् वाक्ये अहम् सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) काकाय
(ii) गजाय
(iii) वानराय
(iv) काकस्य

(ii) गजाय

Q16. मीनान्’ इति विशेष्य पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) वराकान्
(ii) व्याजेन
(iii) छलेन
(iv) क्रूरतया

(i) वराकान्

Q17. भवन्तु’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) मम
(ii) तत्पराः
(iii) वन्यजीवाः
(iv) अभिषेकाय

(iii) वन्यजीवाः

Q18. वयमेव’ अत्र ‘वयम्’ सर्वनामपदं काभ्याम् प्रयुक्तम्?

(i) वानराभ्याम्
(ii) वानराय
(iii) सिंहाय
(iv) गजाय

(i) वानराभ्याम्

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 7 सौहार्दं प्रकृतेः शोभा with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of सौहार्दं प्रकृतेः शोभा MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment