अमृतं संस्कृतम् MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 13 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 13 अमृतं संस्कृतम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of अमृतं संस्कृतम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. कथयन्ति पदे कः पुरुषः?

(i) प्रथमः
(ii) द्वितीयः
(iii) उत्तमः
(iv) मध्यमः।

(i) प्रथमः

Q2. सत्यमेव जयते इति सूक्तिः कुत्र प्रयुक्ता?

(i) भारतसर्वकारस्य राजचिहने
(ii) दूरदर्शने
(iii) जीवनबीमानिगमस्य चिह्न
(iv) पत्रालये।

(i) भारतसर्वकारस्य राजचिहने

Q3. चरकसुश्रुतयोः योगदानं कस्मिन् क्षेत्रे अस्ति?

(i) गणिते
(ii) चिकित्साशास्त्रे
(iii) ज्योतिषशास्त्रे
(iv) वेदान्ते।

(ii) चिकित्साशास्त्रे

Q4. शून्यस्य प्रतिपादनं क: अकरोत्?

(i) कालिदासः
(ii) आर्यभट्टः
(iii) बाणभट्टः
(iv) भास्कराचार्यः

(iv) भास्कराचार्य

Q5. चाणक्येन रचितं शास्त्रं किम्?

(i) अर्थशास्त्रम्
(ii) व्याकरणशास्त्रम्
(iii) दर्शनशास्त्रम्
(iv) चिकित्साशास्त्रम्।

(i) अर्थशास्त्रम्

Q6. वाङ्मयम् पदस्य समानार्थकपदं किम् अस्ति?

(i) संगीतम्
(ii) साहित्यम्
(iii) संस्कृतम्
(iv) वैदिकः।

(ii) साहित्यम्

Q7. महापुरुषाणाम् पदे कः मूलशब्दः?

(i) महान्
(ii) पुरुषः
(iii) महान् पुरुषः
(iv) महापुरुष।

(iv) महापुरुष।

Q8. चाणक्यस्य प्रसिद्धा रचना का अस्ति?

(i) अर्थशास्त्रम्
(ii) विष्णुपुराणम्
(iii) पञ्चतन्त्रम्
(iv) नीतिशतकम्।

(i) अर्थशास्त्रम्

Q9. बह्वीनां भाषाणां जननी का मता?

(i) संस्कृतभाषा
(ii) अंग्रेज़ीभाषा
(iii) फ्रेंचभाषा
(iv) व्रजभाषा।

(i) संस्कृतभाषा

Q10. कस्य भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्?

(i) बाणभट्टस्य
(ii) कालिदासस्य
(iii) सुबन्धोः
(iv) दण्डिनः।

(ii) कालिदासस्य

Q11. भारतीयसंस्कृतेः रक्षणं केन संभवति?

(i) धनेन
(ii) सैनिकेन
(iii) वीरेण
(iv) संस्कृतेन।

(iv) संस्कृतेन

Q12. आर्यभटः किमर्थं प्रसिद्धः?

आर्यभटः गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम् सर्वप्रथमम् अकरोत्, एतदर्थं सः प्रसिद्धः?

Q13. चिकित्साशास्त्रे कयोः योगदानम् विश्वप्रसिद्धम्?

चरकसुश्रुतयोः

Q14. संस्कृतवाङ्मयम् कैः समृद्धम्?

संस्कृतवाङ्मयम् वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम्।

Q15. कालीदासादीनां काव्यसौन्दर्य कीदृशम्?

अनुपमम्

Q16. अस्ति’ क्रियापदस्य क: कर्ता? …………….. (कौटिल्यरचितम्, अर्थशास्त्रम्, प्रसिद्धम्)

अर्थशास्त्रम्

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 13 अमृतं संस्कृतम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of अमृतं संस्कृतम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment