अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 9 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. तुङ्गम्’ पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) उन्नतम्
(ii) नीचम्
(iii) स्वच्छम्
(iv) निर्मलम्।

(i) उन्नतम्

Q2. वयं हिमवन्तं सोपानं कृत्वा कुत्र प्रविशाम?

(i) भूलोकम्
(ii) तारकलोकम्
(iii) चन्दिरलोकम्
(iv) सूर्यलोकम्।

(iii) चन्दिरलोकम्

Q3. वयं नीले गगने किं करवाम?

(i) वायुविहारम्
(ii) तारकदर्शनम्
(iii) क्रीडनम्
(iv) पठनम्।

(i) वायुविहारम्

Q4. सेविका कति गृहाणाम् कार्यं करोति स्म?

(i) त्रीणि
(ii) चत्वारि
(iii) अष्ट
(iv) पञ्च-षड्।

(iv) पञ्च-षड्।

Q5. कस्याः अधिकारः सर्वेषां मौलिकः अधिकारः अस्ति?

(i) कार्यम्
(ii) शिक्षायाः अधिकारः
(iii) वार्तापालं
(iv) भ्रमणं।

(ii) शिक्षायाः अधिकारः

Q6. का एकस्य गृहस्य कार्यं करोति स्म?

(i) सेविकायाः पुत्री
(ii) मालिनी
(iii) तस्याः पुत्रः
(iv) गिरिजा।

(i) सेविकायाः पुत्री

Q7. गगने’ पदे का विभक्तिः?

(i) सप्तमी
(ii) प्रथमा
(iii) द्वितीया
(iv) पंचमी।

(i) सप्तमी

Q8. गच्छाम’ पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) प्रतियाम
(ii) याम
(iii) विगच्छाम
(iv) अधिगच्छाम।

(i) प्रतियाम

Q9. वयं दुःखित-कृषिक जनानां गृहेषु किं जनयाम?

(i) हर्षम्
(ii) खेदम्।
(iii) धान्यम्
(iv) धनम्।

(i) हर्षम्

Q10. बालकाः के-के वस्तूनि निशुल्क प्राप्स्यन्ति?

(i) गणवेषं
(ii) पुस्तकानि
(iii) माध्याह्नभोजनं
(iv) सर्वाणि।

(iv) सर्वाणि।

Q11. कस्य पति रुग्णः आसीत्?

(i) गिरिजायाः
(ii) मालन्याः
(iii) सेविकायाः
(iv) प्रतिवेशन्याः।

(iii) सेविकायाः

Q12. कस्य कृते धनस्य आवश्यकता अस्ति?

(i) पुत्री कृते
(ii) मालिनी कृते
(iii) गृहसञ्चालनाय
(iv) गिरिजा कृते।

(iii) गृहसञ्चालनाय

Q13. अन्यां‌ ‌महिलाम्’‌ ‌अत्र‌ ‌विशेषणपदं‌ ‌किम्?‌ ‌

(i) ‌अन्या‌
‌(ii)‌ ‌महिला‌
‌(iii)‌ ‌महिला‌
‌(iv) ‌अन्यां‌ ‌

‌(iv) ‌अन्यां‌

Q14. करिष्यामः’‌ ‌पदस्य‌ ‌एकवचनं‌ ‌किम्‌ ‌भवति?‌ ‌

‌(i) ‌करिष्यामि‌
‌(ii)‌ ‌करिष्यति‌ ‌
(iii)‌ ‌करिष्यावः‌ ‌
(iv) ‌करिष्यसि‌ ‌

‌(i) ‌करिष्यामि‌

Q15. संवादे‌ ‌’मौलिकाः’‌ ‌विशेषण‌ ‌पदस्य‌ ‌कः‌ ‌विशेष्यः?‌ ‌

(i) ‌अधिकाराः‌
‌(ii)‌ ‌अधिकारः‌
‌(iii)‌ ‌अधिकारम्‌
‌(iv) ‌सदृशानाम्‌ ‌

‌(ii)‌ ‌अधिकारः‌

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment