जननी तुल्यवत्सला MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 5 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 5 जननी तुल्यवत्सला with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of जननी तुल्यवत्सला. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. कृषक: तं दीनम् बहुधा पीङयति।

(i) कीदृशम्
(ii) किम्
(iii) केन
(iv) कथम्

(i) कीदृशम्

Q2. इदम् श्लोकं का कथयति?

(i) वृषः
(ii) इन्दः
(iii) सुरभिः
(iv) बलीवर्दः

(iii) सुरभिः

Q3. कृषक: वृषभौ नीत्वा गृहमगात्।

(i) कः
(ii) को
(iii) किम्
(iv) केन

(ii) को

Q4. अहम्’ इति सर्वनामपदं कस्यै प्रयुक्तम्?

(i) सुरभेः
(ii) सुरभ्यै
(iii) इन्द्राय
(iv) इन्द्रः

(ii) सुरभ्यै

Q5. सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति।

(i) कासु
(ii) केषु
(iii) कस्याः
(iv) कथम्

(ii) केषु

Q6. अवस्था’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) इमाम्
(ii) रिमाम्
(iii) सुरभिः
(iv) माम्

(i) इमाम्

Q7. मातुः सुरभेः नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन्।

(i) काः
(ii) कस्याः
(iii) कीदृशः
(iv) काम्

(ii) कस्याः

Q8. ताम् अपृच्छत्’ अत्र ‘ताम्’ सर्वनामपदं कस्याः कृते प्रयुक्तम्?

(i) सुरभेः
(ii) सुरभिः
(iii) इन्द्रस्य
(iv) वृषभस्य

(i) सुरभेः

Q9. एक :बलीवर्दः शरीरेण दुर्बलः आसीत्।

(i) केन
(ii) कथम्
(ii) कीदृशम्
(iv) किम्

(i) केन

Q10. तं दुर्बलं …..।’ अत्र ‘तं’ इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) कृषकाय
(ii) वृषभाय
(iii) कृषक:
(iv) बलीवर्दः

(ii) वृषभाय

Q11. सर्वत्र एव जलोपप्लवः सञ्जातः।

(i) कः
(ii) कीदृशः
(iii) किम्
(iv) कथम्

(ii) कीदृशः

Q12. कृषकः’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) कश्चित्
(ii) क्रुद्धः
(iii) एकः
(iv) अतः

(i) कश्चित्

Q13. पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम् रोदिमि।

(i) किम्
(ii) कम्
(iii) कः
(iv) कीदृशम्

(i) किम्

Q14. सुरभिः’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) पृष्टा
(ii) वात्सल्यं
(iii) इति
(iv) इन्द्रेण

(i) पृष्टा

Q15. भवान्’ इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) इन्द्रः
(ii) वृषभः
(iii) सुरभिः
(iv) इन्द्राय

(iv) इन्द्राय

Q16. पुत्रस्य’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) कृपा
(ii) सहस्रं
(iii) दीनस्य
(iv) मे

(iii) दीनस्य

Q17. मम’ इत्यर्थे किम् पदम् प्रयुक्तम्?

(i) मे
(ii) पुत्र।
(iii) तु
(iv) सतः

(i) मे

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 5 जननी तुल्यवत्सला with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of जननी तुल्यवत्सला MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment