त्रिवर्णः ध्वजः MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 8 with Answers

त्रिवर्णः ध्वजः MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 8 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 8 त्रिवर्णः ध्वजः with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of त्रिवर्णः ध्वजः. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. अत्यजन् पदे कः पुरुषः?

(i) प्रथमः पुरुषः
(ii) मध्यमः पुरुषः
(iii) उत्तम पुरुषः
(iv) परः पुरुषः।

(i) प्रथमः पुरुषः

Q2. अस्माकं ध्वजे हरितवर्णः कस्य सूचकः अस्ति ?

(i) शान्तेः
(ii) समृद्धेः
(iii) शौर्यस्य
(iv) धैर्यस्य।

(ii) समृद्धेः

Q3. केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्?

(i) शत्रूणाम्
(ii) मित्राणाम्
(iii) स्वजनानाम्
(iv) गुरुजनानाम्।

(i) शत्रूणाम्

Q4. अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्?

(i) वर्णाः
(ii) त्रिवर्णम्
(iii) त्रिवर्णध्वजः
(iv) त्रयः।

(iii) त्रिवर्णध्वजः

Q5. अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति?

(i) शक्त्याः
(ii) समृद्धेः
(iii) गर्वस्य
(iv) शान्त्याः।

(iv) शान्त्याः।

Q6. त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः?

(i) हरितवर्णः
(ii) केशरवर्णः
(iii) श्वेतवर्णः
(iv) न कोऽपि।

(ii) केशरवर्णः

Q7. स्वतन्त्रतायाः पदे का विभक्तिः?

(i) षष्ठी
(ii) सप्तमी
(iii) प्रथमा
(iv) चतुर्थी।

(i) षष्ठी

Q8. अस्माकं ध्वजे श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति?

(i) वीरतायाः
(ii) असत्यस्य
(iii) धर्मस्य
(iv) शान्तेः।

(iv) शान्तेः।

Q9. विद्यालये कः ध्वजारोहणं करिष्यति?

(i) प्राचार्यः
(ii) मन्त्री
(iii) नेता
(iv) शिक्षकः।

(i) प्राचार्यः

Q10. वयं स्वधर्मात-किं न कुर्याय?

(i) परिवादम्
(ii) प्रमादम्
(iii) निरलसताम्
(iv) निरालस्यम्।

(ii) प्रमादम्

Q11. अस्माभिः कस्य मानसम्मानस्य रक्षा करणीया?

(i) राष्ट्रध्वजस्य
(ii) राष्ट्रियस्य
(iii) भारतीयस्य
(iv) शत्रुजनस्य।

(i) राष्ट्रध्वजस्य

Q12. त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः?

(i) स्वाभिमानस्य
(ii) अभिमानस्य
(iii) महाबलस्य
(iv) विजयस्य।

(i) स्वाभिमानस्य

Q13. शुचे’‌ ‌इति‌ ‌सम्बोधन-पदे‌ ‌मूलशब्दः‌ ‌कः?‌ ‌

‌शुचि‌

Q14. चक्रम्’‌ ‌पदस्य‌ ‌विशेषणम्‌ ‌किम्?‌

‌एकम्/नीलवर्णम्‌

Q15. अस्माकं‌ ‌ध्वजः‌ ‌कस्य‌ ‌प्रतीक:?‌

अस्माकं‌ ‌ध्वजः‌ ‌स्वाधीनतायाः‌ ‌राष्ट्रगौरवस्य‌ ‌च‌ ‌प्रतीकः।

Q16. ध्वजस्य‌ ‌उत्तोलनं‌ ‌कदा‌ ‌भवति?‌ ‌

स्वतन्त्रतादिवसे,‌ ‌गणतन्त्रदिवसे‌ ‌च‌ ‌ध्वजस्य‌ ‌उत्तोलनं‌ ‌भवति।‌

Q17. राष्ट्रियध्वजे‌ ‌कति‌ ‌वर्णा:?‌ ‌

‌त्रयः‌ ‌

Q18. अस्माकं‌ ‌ध्वजः‌ …………. ‌अस्ति‌।‌ ‌(त्रिवर्णम्,‌ ‌त्रिवर्णः,‌ ‌त्रिवर्ण)‌

‌त्रिवर्णः‌

Q19. किं‌ ‌त्वम्‌ ‌…………….‌ ‌वर्णानां‌ ‌नामानि‌ ‌जानासि? ‌(एतानाम्,‌ ‌एताम्,‌ ‌एतेषाम्)‌

‌एतेषाम्‌

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 8 त्रिवर्णः ध्वजः with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of त्रिवर्णः ध्वजः MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment