प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुह्रद् MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 11 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 11 प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुह्रद् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुह्रद्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. अत्यधिक: आदरः शड्कनीयः भवति।

(i) कीदृशाः
(ii) कीदृशम्
(iii) कीदृशौ
(iv) कीदृशनि

(i) कीदृशाः

Q2. अखण्डिता’ इति पदस्य विशेष्यपदं किम्?

(i) आर्यस्य
(ii) मे
(iii) प्रसादेन
(iv) वणिज्या

(iv) वणिज्या

Q3. तव संव्यवहाराणाम् वृद्धिलाभाः प्रचीयन्ते।

(i) कासाम्
(ii) केषाम्
(iii) काः
(iv) किम्

(ii) केषाम्

Q4. प्रविश्य’ इति पदस्य विलोमपदं किम्?

(i) निष्क्रम्य
(ii) परिक्रामतः
(iii) प्रकाशम्
(iv) उपसृत्य

(i) निष्क्रम्य

Q5. परसंवेदने अर्थलाभेषु सुलभेषु भवति।

(i) कस्मिन्
(ii) कदा
(iii) कुत्र
(iv) कीदृशे

(iv) कीदृशे

Q6. इच्छन्ति’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) प्रीताभ्यः
(ii) प्रकृतिभ्यः
(iii) प्रियम्
(iv) राजानः

(iv) राजानः

Q7. अवगम्यते’ इति पदस्य कः अर्थः?

(i) ज्ञायते
(ii) आगम्यते
(iii) दृश्यते
(iv) गम्यन्ते

(i) ज्ञायते

Q8. भवान् एव तावत्…..।’ अत्र ‘भवान्’ सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) चाणक्य
(ii) चाणक्याय
(iii) चन्दनदासः
(iv) चन्दनदासाय

(iv) चन्दनदासाय

Q9. उत्पादयति’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) नन्दस्य
(ii) नन्दस्यैव
(iii) अर्थसम्बन्धः
(iv) प्रीतिम्

(iii) अर्थसम्बन्धः

Q10. धन्यः’ इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदम् किम्?

(i) पुनरधन्यः
(ii) अधन्य
(iii) विरुद्धः
(iv) आर्यः

(ii) अधन्य

Q11. असत्यं’ इति पदस्य समानार्थकम् पदं किम्?

(i) अलीकम्
(ii) प्रच्छादनं
(iii) दोषम्
(iv) अपथ्य

(i) अलीकम्

Q12. भीताः’ इति पदस्य विशेष्यपदं किम्?

(i) पूर्व
(ii) पूर्वराजपुरूषाः
(iii) राजपुरुषाः
(iv) पौराणाम्

(ii) पूर्वराजपुरूषाः

Q13. त्वम् अद्यापि…।’ अत्र ‘त्वम्’ सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्?

(i) चन्दनदासस्य
(ii) चन्दनदासाय
(iii) चन्दनदासः
(iv) चाणक्यः

(i) चन्दनदासस्य

Q14. आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वणिज्या।

(i) निर्बाधा
(ii) वर्धिताः
(iii) समाप्ता
(iv) वृद्धिः

(i) निर्बाधा

Q15. अलीकम् एतत् कथनम्।

(i) असत्यम्
(ii) अदृश्यम्
(iii) अलौकिकं
(iv) दर्शणीयम्

(i) असत्यम्

Q16. एषः एव ते निश्चयः।

(i) त्वम्
(ii) त्वयि
(iii) तव
(iv) त्वत्

(iii) तव

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 11 प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुह्रद् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुह्रद् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment