बुद्धिर्बलवती सदा MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 2 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 2 बुद्धिर्बलवती सदा with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of बुद्धिर्बलवती सदा. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. समयः’ इति पदस्य समानार्थकम् पदं किम्?

(i) वेला
(ii) अवेला
(iii) सत्वरं
(iv) पुनः

(i) वेला

Q2. गच्छ, गच्छ जम्बुक!

(i) सिंहः
(ii) कटुफलम्
(iii) उष्ट्रः
(iv) शृगाल

(iv) शृगाल

Q3. पलायितः’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) भवान्
(ii) कुतः
(iii) भयात्
(iv) व्याघ्रः

(i) भवान्

Q4. व्याघ्रः तथाकृत्वा काननं ययौ।

(i) अगच्छत्
(ii) अभ्रमत्
(iii) अधावत्
(iv) अगच्छताम्

(i) अगच्छत्

Q5. त्वया अहं हन्तव्यः’ अत्र ‘त्वया’ इति सर्वनामपदम् कस्य कृते प्रयुक्तम्?

(i) व्याघ्रस्य
(ii) व्याघ्राय
(iii) जम्बुकाय
(iv) जम्बुकस्य

(i) व्याघ्रस्य

Q6. तर्हि माम् निजगले …..।’ अस्मिन् वाक्ये ‘माम्’ सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

(i) जम्बुकः
(ii) व्याघ्रः
(iii) जम्बुकाय
(iv) व्याघ्राय

(iii) जम्बुकाय

Q7. ददर्श’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम् किम्?

(i) एकं
(ii) व्याघ्रं
(iii) मार्गे
(iv) सा

(iv) सा

Q8. यासि’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) जम्बुक:
(ii) व्याघ्रः
(iii) त्वं
(iv) माम्

(iii) त्वं

Q9. आगच्छन्तं’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) व्याघ्रम्
(ii) पुत्री
(iii) सा
(iv) चपेटया

(i) व्याघ्रम्

Q10. भयात्’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) सा
(ii) अन्यः
(iii) महतो
(iv) लोके

(iii) महतो

Q11. मुच्यते’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) अन्योऽपि
(ii) बुद्धिमान्
(iii) महतो
(iv) भयात्

(ii) बुद्धिमान्

Q12. मूर्खः’ इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदम् किम्?

(i) अन्यः
(ii) भामिनी
(iii) बुद्धिमान्
(iv) निजबुद्ध्या

(iii) बुद्धिमान्

Q13. ‘बद्ध्वा’ इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदं किम्?

(i) धूर्ता
(ii) मुक्त्वा
(iii) कृत्वा
(iv) दृष्ट्वा

(ii) मुक्त्वा

Q14. गहनकानने सा एकं व्याघ्र ददर्श।

(i) ददसि
(ii) ददाति
(iii) ददति
(iv) अपश्यत्

(iv) अपश्यत्

Q15. सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद।

(i) उक्तवती
(ii) जिघ्रति
(iii) जहाति
(iv) आगच्छत्

(i) उक्तवती

Q16. बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती।।

(i) चपलया
(ii) चञ्चलया
(iii) चालिता
(iv) करप्रहारेण

(iv) करप्रहारेण

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 2 बुद्धिर्बलवती सदा with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of बुद्धिर्बलवती सदा MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment