भूकंपविभीषिका MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 10 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 10 भूकंपविभीषिका with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of भूकंपविभीषिका. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. भूकम्परहस्यज्ञाः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्?

(i) वस्तुतः
(ii) कथयन्ति
(iii) करणीयम्
(iv) निर्माय

(ii) कथयन्ति

Q2. मृताः’ इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्?

(i) जनाः
(ii) कालकवलिताः
(iii) परिमिताः
(iv) पृथ्वी

(ii) कालकवलिताः

Q3. करणीयम्’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(i) भवननिर्माणं
(ii) निर्माय
(iii) तटबन्धं
(iv) मानव

(i) भवननिर्माणं

Q4. विज्ञानगर्वितः’ इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्?

(i) वामनकल्पः
(ii) मानवः
(iii) कोऽपि
(iv) प्रकृतिः

(ii) मानवः

Q5. जनाः’ इति विशेष्यपदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) कालकवलिताः
(ii) लक्षपरिमिताः
(iii) विद्यमानाः
(iv) वैज्ञानिका

(ii) लक्षपरिमिताः

Q6. ज्वालामुगिरन्तः एते पर्वता अपि भीषणं भूकम्पं जनयन्ति।

(i) किम्
(ii) कम्
(iii) कीदृशम्
(iv) काम

(iii) कीदृशम्

Q7. वैज्ञानिकाः’ कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्?

(i) पृथिव्या
(ii) कथयन्ति
(iii) अन्तर्गर्भे
(iv) इति

(ii) कथयन्ति

Q8. पृथिव्याः गर्भे विद्यमानोऽग्निः क्वथयति।

(i) का
(ii) कस्याम्
(iii) कस्याः
(iv) किम्

(iii) कस्याः

Q9. असन्तुलनवशात् भूकम्पः सम्भवति।

(i) कस्मात्
(ii) कात्
(iii) कस्मै
(iv) के

(i) कस्मात्

Q10. कश्मीरप्रान्ते धरायाः महत्कम्पनं जातम्।

(i) कुत्र
(ii) के
(iii) काः
(iv) कीदृशे

(i) कुत्र

Q11. उत्खाता विद्युद्दीपस्तम्भाः।

(i) का
(ii) के
(iii) कीदृशाः
(iv) कथम्

(ii) के

Q12. भूमिः फालडये विभक्ता आसीत्।

(i) कः
(ii) काः
(iii) का
(iv) की

(iii) का

Q13. शिशवः तु द्वित्राणि दिनानि जीवनं धारितवन्तः।

(i) कति
(ii) कानि
(ii) कीदृशानि
(iv) कान्

Above

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 10 भूकंपविभीषिका with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of भूकंपविभीषिका MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment