लालनगीतम् MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 15 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 15 लालनगीतम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of लालनगीतम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. विपिने पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) वने
(ii) ग्रामे
(iii) वृक्षे
(iv) नगरे।

(i) वने

Q2. पुरातनम् पदस्य किम् विपरीतार्थकं पदम्?

(i) नूतनम्
(ii) प्राचीनम्
(iii) सनातनम्
(iv) पुरा।

(i) नूतनम्

Q3. क्षिप्रं कः धावति?

(i) गर्दभराजः
(ii) घोटकराजः
(iii) वृद्धः
(iv) स्त्री।

(iii) वृद्धः

Q4. पृष्ठे भारं क: वहति?

(i) उष्ट्रः
(ii) भारवाहक:
(iii) वाहनम्
(iv) रेलयानम्।

(i) उष्ट्रः

Q5. सलिले का सेलति?

(i) बालिका
(ii) युवतिः
(iii) वृद्धा
(iv) नौका।।

(iv) नौका।

Q6. हरिणः किं खादति?

(i) नवघासम्
(ii) नवान्नम्
(iii) मिष्टान्नम्
(iv) शुष्कतृणम्।

(i) नवघासम्

Q7. किं विकसति?

(i) पत्रम्
(ii) फलम्
(iii) कमलम्
(iv) वनम्।

(iii) कमलम्

Q8. उष्ट्रः कथं गच्छति?

(i) शान्तम्
(ii) शीघ्रम्
(iii) मन्दम्
(iv) रुदन्तम्।

(iii) मन्दम्

Q9. मन्दम्’ पदस्य किम् विपरीतार्थकपदम्?

(i) दूरम्
(ii) शीघ्रम्
(iii) पुरा
(iv) अघुना।

(ii) शीघ्रम्

Q10. धरणी’ पदस्य समानार्थकपदं किम् अस्ति?

(i) नदी
(ii) पृथ्वी
(iii) लता
(iv) धैर्य

(ii) पृथ्वी

Q11. धेनुः किं यच्छति?

(i) जलम्
(ii) फलरसम्
(iii) चायम्
(iv) दुग्धम्।

(iv) दुग्धम्।

Q12. कुत्र चित्रपतङ्गाः डयन्ते?

(i) भवनेषु
(ii) पुस्तकेषु
(iii) पुष्पेषु
(iv) मलिनेषु।

(iii) पुष्पेषु

Q13. मन्दं कः गच्छति?

(i) शशक:
(ii) उष्ट्रः
(iii) अश्वः
(iv) मूषकः

(ii) उष्ट्रः

Q14. व्याघ्रः कुत्र गर्जति?

(i) ग्रामे
(ii) विपिने
(iii) भवने
(iv) पञ्जरे।

(ii) विपिने

Q15. गच्छति’ अत्र कः धातुः?

गम्

Q16. खादति’ क्रियापदस्य लङ्लकाररूपम् लिखत।

अखादत्

Q17. उष्ट्रः’ पदस्य किं विशेषणम्?

तुङ्गः

Q18. अश्वः धावनसमये किं न करोति?

अश्वः धावनसमये न खादति।

Q19. अश्वः : कदा न खादति?

अश्वः धावनसमये न खादति।

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 15 लालनगीतम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of लालनगीतम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment