विश्वबंधुत्वम् MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 10 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 10 विश्वबंधुत्वम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of विश्वबंधुत्वम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. कुटुम्बकम् पदस्य समानार्थकपदम् किं भवति?

(i) कृषकः
(ii) कृष्णः
(iii) परिवारः
(iv) विश्वः।

(iii) परिवारः

Q2. शत्रुतायाः पदे का विभक्तिः?

(i) षष्ठी
(ii) चतुर्थी
(iii) प्रथमा
(iv) तृतीया।

(i) षष्ठी

Q3. केषां वसुधैव कुटुम्बकम्?

(i) उदारचरितानाम्
(ii) लघुचेतसाम्
(iii) वीराणाम्
(iv) धनवताम्।

(i) उदारचरितानाम्

Q4. संसारे कस्य अभावः दृश्यते?

(i) शत्रुतायाः
(ii) विश्वबन्धुत्वस्य
(iii) मित्रस्य
(iv) वीरस्य।

(ii) विश्वबन्धुत्वस्य

Q5. सर्वेषु प्राणिषु समानं किं प्रसरति?

(i) रुधिरम्
(ii) धनम्
(iii) रूपम्
(iv) विद्या।

(i) रुधिरम्

Q6. मित्रतायाः पदस्य विपरीतार्थकपदम् किं भवति?

(i) शत्रुतायाः
(ii) मित्रता
(iii) बन्धुता
(iv) मधुरता।

(i) शत्रुतायाः

Q7. करोति’ पदे कः लकारः?

(i) लट्
(ii) लृट्
(iii) लङ्
(iv) लोट्।

(i) लट्

Q8. उदारचरितानां तु का एव कुटुम्बकम्?

(i) वसुधा
(ii) आकाश:
(iii) पत्नी
(iv) भगिनी।

(i) वसुधा

Q9. कस्य प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति?

(i) दीपकस्य
(ii) विद्यायाः
(iii) सूर्यस्य
(iv) धनस्य।

(iii) सूर्यस्य

Q10. संसारे सर्वत्र कीदृशी भावना दृश्यते?

संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते।

Q11. अधुना संसारे कस्य वातावरणं दृश्यते?

कलहस्य

Q12. के परस्परं न विश्वसन्ति?

मानवाः

Q13. तेषाम् उपरि’ – उपरि योगे का विभक्तिः प्रयुक्ता?

षष्ठी विभक्तिः

Q14. अलम् …………….। (चिन्तायाः, चिन्ता, चिन्तया)

चिन्तया

Q15. बालिका …….. सह खेलति। (बालिके, बालिकेभिः, बालिकाभिः)

बालिकाभिः

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 10 विश्वबंधुत्वम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of विश्वबंधुत्वम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment