शुचिपर्यावरणम् MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 1 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 10 Sanskrit book Chapter 1 शुचिपर्यावरणम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 10 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of शुचिपर्यावरणम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 10 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. शतशकटीयानम्-धूमं मुञ्चति।’ रिक्तपूर्तिः क्रियताम्

(i) कज्जल
(ii) मलिनं
(iii) ध्वानम्
(iv) कज्जलमलिनम्

(iv) कज्जलमलिनम्

Q2. पाषाणीसभ्यतायां लतातरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति।

(i) के
(ii) कः
(iii) केषाम्
(iv) कुत्र

(i) के

Q3. ग्रहणाति’ इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदं किम्?

(i) वितरन्ती
(ii) मुञ्चति
(iii) ध्वानम्
(iv) संसरणम्

(ii) मुञ्चति

Q4. प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते।

(i) कः
(ii) कस्याः
(iii) केषाम्
(iv) कः

(ii) कस्याः

Q5. भ्रमति’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम् किम्?

(i) वक्रम्
(ii) मनः
(iii) तनुः
(iv) कालायसचक्रम

(iv) कालायसचक्रम

Q6. यामानां पक्तयः अनन्ताः कठिनं संसरणम् भवति।

(i) कः
(ii) केषाम्
(iii) कुत्र
(iv) कम्

(ii) केषाम्

Q7. ‘दशनैः’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(i) दुर्दान्त
(ii) दुर्दान्तैः
(iii) दान्तैः
(iv) रमुना

(ii) दुर्दान्तैः

Q8. अमुना दुर्दान्तैः अशनैः जनग्रसनम् न स्यात्।

(i) कः
(ii) केन
(iii) केषाम्
(iv) कुत्र

(ii) केन

Q9. जलं’ इत्यर्थे किम् पदं प्रयुक्तम्?

(i) कालं
(ii) नय
(iii) पयः
(iv) पूरम्

(iii) पयः

Q10. महानगरमध्ये कालायसचक्रम् अनिशं चलति।

(i) केन
(ii) क:
(iii) कुत्र
(iv) कम्

(iii) कुत्र

Q11. पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्।

(i) प्रकृतिः
(ii) धरातलं
(iii) नीरसता
(iv) प्रकृत्याम्

(iv) प्रकृत्याम्

Q12. महानगरमध्ये अनिशं कालायसचक्रम् चलति।

(i) निशायाम्
(ii) दिवा
(iii) अहर्निशम्
(iv) निशम्य

(iii) अहर्निशम्

Q13. दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम् न स्यात्।

(i) दंशः
(ii) दन्तैः
(iii) मुखैः
(iv) दशनैः

(iv) दशनैः

Q14. एकान्ते कान्तारे मे सञ्चरणम् स्यात्।

(i) नारी
(ii) नगरे
(iii) ग्राम
(iv) वने

(ii) नगरे

Q15. शकटीयानम् कज्जलमालिनं धूमं मुञ्चति।

(i) किम्
(ii) कम्
(iii) कीदृशम्
(iv) कथम्

(iii) कीदृशम्

Q16. शकटीयानम् कज्जलमलिनं धूम मुञ्चति।

(i) कम्
(ii) किम्
(iii) कथम्
(iv) कानि

(ii) किम्

Q17. कविः मानवस्य जीवनस्य कामनां करोति।

(i) कथम्
(ii) केन
(iii) कस्मै
(iv) कस्य

(iv) कस्य

Q18. वायुमण्डलं अत्यधिकं दूषितं जातम्।

(i) केषाम्
(ii) कीदृशम्
(iii) कः
(iv) कम्

(ii) कीदृशम्

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 10 Sanskrit book Chapter 1 शुचिपर्यावरणम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit of शुचिपर्यावरणम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment