सदाचारः MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 6 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 6 सदाचारः with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of सदाचारः. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. पितरम् पदे कः मूलशब्दः?

(i) पिता
(ii) पितर
(iii) पितृ
(iv) पित।

(iii) पितृ

Q2. ऋजुता पदस्य विपरीतार्थकं पदं किम् अस्ति?

(i) मृदुता
(ii) कुटिलता
(iii) सत्यता
(iv) सरलता।

(ii) कुटिलता

Q3. कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया?

(i) सर्वदा
(ii) प्रातः
(iii) सायम्
(iv) रात्रौ।

(i) सर्वदा

Q4. कं कर्मणा सेवेत?

(i) पितरम्
(ii) पितुः
(iii) मातुः
(iv) भ्रातरम्।

(i) पितरम्

Q5. प्रथमं कं स्मरेत्?

(i) धनम्
(ii) मित्रम्
(iii) अध्यापकम्
(iv) ईश्वरम्।

(iv) ईश्वरम्।

Q6. किं ब्रूयात्?

(i) असत्यम्
(ii) सत्यम्
(iii) कटु
(iv) कठोरम्।

(ii) सत्यम्

Q7. कुर्यात् पदे कः लकारः?

(i) लट्
(ii) लृट्।
(iii) लङ्
(iv) विधिलिङ्।

(iv) विधिलिङ्।

Q8. ईश्वरम्’ पदे का विभक्तिः?

(i) प्रथमा
(ii) द्वितीया
(iii) तृतीया
(i) पिता

(ii) द्वितीया

Q9. अनृतम् पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) असत्यम्
(ii) सत्यम्
(iii) प्रियम्
(iv) विशेषम्।

(i) असत्यम्

Q10. व्यवहारे का श्रेयसी?

(i) कटुता
(ii) छलता
(iii) मृदुता
(iv) बलता।

(iii) मृदुता

Q11. किं कृत्वा नरः दुःखी भवति?

(i) कर्म
(ii) कलहम्
(iii) परिश्रमम्
(iv) अध्ययनम्।

(ii) कलहम्

Q12. केनं सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्?

(i) कुमित्रेण
(ii) मित्रेण
(iii) चित्रेण
(iv) शत्रुणा।

(ii) मित्रेण

Q13. कानि कृत्वा अध्ययनं कुर्यात्?

(i) दुष्कर्माणि
(ii) नित्यानि
(iii) कर्माणि
(iv) नित्यकर्माणि।

(iv) नित्यकर्माणि।

Q14. कं‌ ‌कृत्वा‌ ‌मनुष्यः‌ ‌नावसीदति?‌‌

‌उद्यम‌ ‌कृत्वा‌ ‌मनुष्यः‌ ‌नावसीदति।‌ ‌

Q15. आलस्यं‌ ‌कीदृशः‌ ‌महान्‌ ‌रिपुः‌ ‌अस्ति?‌ ‌

‌शरीरस्थः‌‌

Q16. सत्यम्‌‌ …………….. जयते।

एव‌

Q17. सः‌ ‌……………..‌ ‌सत्यम्‌ ‌एव‌ ‌वदति‌ ‌स्म।‌

सर्वदा।‌

Q18. अहं‌ ‌…………….. ‌ग्रामं‌ ‌गमिष्यामि।‌ ‌

श्वः‌ ‌

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 6 सदाचारः with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of सदाचारः MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment