सावित्री बाई फुले MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Chapter 11 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 8 Sanskrit book Chapter 11 सावित्री बाई फुले with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 8 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of सावित्री बाई फुले. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 8 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 8 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. आलपन्ती इत्यत्र कः प्रत्ययः?

(i) मतुप्
(ii) क्त
(iii) क्तवतु
(iv) शतृ

(iv) शतृ

Q2. निरन्तरं इति पदस्य कः अर्थः?

(i) अविरतं
(ii) अश्रान्तं
(iii) अनेकाः
(iv) काले

(i) अविरतं

Q3. सामाजिककुरीतीनाम् सावित्री मुखर विरोधं अकरोत्।

(i) काम्
(ii) केषाम्
(iii) कासाम्
(iv) कम्

(ii) केषाम्

Q4. सा आंग्लभाषायाः अपि अध्ययनम् अकरोत्।

(i) कस्य
(ii) कासाम्
(iii) कस्याः
(iv) केषाम्

(i) कस्य

Q5. सावित्री कस्मिन् संलग्ना भवति?

(i) अध्ययने
(ii) अध्यापने
(iii) भोजने
(iv) पुस्तकालये

(ii) अध्यापने

Q6. का संस्थाः कौशलेन सञ्चालितवती?

(i) अनेकाः
(ii) सावित्री
(iii) कामिनी
(iv) दामिनी

(ii) सावित्री

Q7. महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले आसीत्?

(i) कतमा
(ii) कति
(iii) कतमः
(iv) कतम

(i) कतमा

Q8. नापितैः इत्यत्र का विभक्तिः?

(i) द्वितीया
(ii) तृतीया
(iii) चतुर्थी
(iv) पंचमी

(ii) तृतीया

Q9. सावित्री नायगांव नाम्नि स्थाने अजायत।

(i) कुत्र
(ii) कुतः
(iii) कस्मिन्
(iv) कस्याम्

(iii) कस्मिन्

Q10. पथि इत्यर्थ गद्यांशे किं पदं प्रयुक्तं?

(i) विद्यालये
(ii) धूलिं
(iii) मार्गे
(iv) प्रस्तरं

(iii) मार्गे

Q11. सञ्चालितवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं?

(i) अनेकाः
(ii) संस्थाः
(iii) प्रशासन
(iv) सावित्री

(iv) सावित्री

Q12. सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा।

(i) काः
(ii) कस्य
(iii) कस्याः
(iv) के

(iii) कस्याः

Q13. विरोधम् इत्यस्य विलोमशब्दं चित्वा लिखत।

(i) अविरोधं
(ii) सहभागिताम्
(iii) पातुं
(iv) समर्थनम्

(iv) समर्थनम्

Q14. सावित्री ज्योतिबाफुले महोदयेन परिणीता।

(i) काः
(ii) के
(iii) का
(iv) कान्

(iii) का

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 8 Sanskrit book Chapter 11 सावित्री बाई फुले with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 8 Sanskrit of सावित्री बाई फुले MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment