स्वावलम्बनम् MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 3 with Answers

We have completed the CBSE chapter-wise Multiple Choice Questions for Class 7 Sanskrit book Chapter 3 स्वावलम्बनम् with Answers by expert subject teacher for latest syllabus and examination. You can Prepare effectively for the exam taking the help of the Class 7 Sanskrit Objective Questions PDF free of cost from here. Students can take a free test of the Multiple Choice Questions of स्वावलम्बनम्. Each Questions has four options followed by the right answer. Download the Sanskrit Quiz Questions with Answers for Class 7 free Pdf and prepare to exam and help students understand the concept very well.

MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter wise with Answers

Q1. भृत्यः’ पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

(i) वनम्
(ii) पण्डितः
(iii) राजा
(iv) सेवकः।

(iv) सेवकः।

Q2. कस्मिन् सदा सुखमेव?

(i) चौर्यकर्मणि
(ii) स्वावलम्बने
(iii) कलहे
(iv) पराश्रिते।

(ii) स्वावलम्बने

Q3. श्रीकण्ठस्य पिता कीदृशः आसीत्?

(i) वीरः
(ii) समृद्धः
(iii) बुद्धिमान्
(iv) निर्धनः।

(ii) समृद्धः

Q4. एकस्मिन् वर्षे कति मासाः भवन्ति?

(i) त्रिंशत्
(ii) द्वादश
(iii) अष्टादश
(iv) षड्।

(ii) द्वादश

Q5. केषाम् आवागमनं स्वयमेव भवति?

(i) नक्षत्राणाम्
(ii) कर्मणाम्
(iii) कर्मकराणाम्
(iv) मित्राणाम्।

(i) नक्षत्राणाम्

Q6. कः सामान्यकृषकस्य पुत्रः आसीत्?

(i) श्रीकण्ठः
(ii) कृष्णमूर्तिः
(iii) कण्ठः
(iv) कृष्णः।

(ii) कृष्णमूर्तिः

Q7. कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति?

(i) द्वौ
(ii) पञ्च
(iii) बहवः
(iv) न कोऽपि।

(iii) बहवः

Q8. पच्चीस’ पदस्य कृते संख्यावाचीपदम् किम् भविष्यति?

(i) पञ्चविंशतिः
(ii) पञ्चाविंशतिः
(iii) पञ्चविंशत्
(iv) पञ्च।

(i) पञ्चविंशतिः

Q9. भवन्ति पदे कः लकार:?

(i) लट
(ii) लुट्
(iii) लङ्
(iv) लोट।

(i) लट

Q10. कृष्णमूर्तेः वासगृहं कीदृशम् आसीत्?

(i) आडम्बरविहीनम्
(ii) अस्वच्छम्
(iii) पर्णनिर्मितम्
(iv) सुसज्जितम्।

(i) आडम्बरविहीनम्

Q11. प्रत्येकं वर्षे फरवरी-मासे कति दिनानि भवन्ति?

(i) अष्टाविंशतिः
(ii) नवविंशतिः
(iii) त्रिंशत्
(iv) एकत्रिंशत्।

(i) अष्टाविंशतिः

Q12. कति नक्षत्राणि भवन्ति?

(i) सप्तविंशतिः
(ii) विंशतिः
(iii) सप्तदश
(iv) अष्टादश।

(i) सप्तविंशतिः

Q13. अधुना कुत्र कोऽपि कर्मकरः नास्ति?

(i) गृहे
(ii) मन्दिरे
(iii) विद्यालये
(iv) मार्गे।

(i) गृहे

Q14. प्रत्येकं चतुर्थवर्षे फरवरी-मासे कति दिनानि भवन्ति?

(i) द्वाविंशतिः
(ii) अष्टाविंशतिः
(iii) त्रिंशत्
(iv) नवविंशतिः।

(iv) नवविंशतिः।

Q15. कृष्णमूर्तेः‌ ‌मित्रं‌ ‌श्रीकण्ठः‌ ‌कदा‌ ‌कष्टम्‌ ‌अनुभवति?‌

‌यदा-यदा‌ ‌तस्य‌ ‌कर्मकराः‌ ‌अनुपस्थिताः‌ ‌तदा-तदा‌ ‌कृष्णमूर्तेः‌ ‌मित्रं‌ ‌श्रीकण्ठः‌ ‌कष्टम्‌ ‌अनुभवति।‌

Q16. कस्मिन्‌ ‌सदा‌ ‌सुखं‌ ‌भवति?‌ ‌

‌स्वावलम्बने‌ ‌(स्व‌ ‌+‌ ‌अवलम्बने)‌‌

Q17. कृष्णमूर्तेः‌ ‌के‌ ‌प्रतिक्षणं‌ ‌सहायकाः?‌‌

‌द्वौ‌ ‌पादौ.‌ ‌द्वौ‌ ‌हस्तौ,‌ ‌द्वे‌ ‌नेत्रे‌ ‌द्वे‌ ‌श्रोत्रे‌ ‌च‌ ‌कृष्णमूर्तेः‌ ‌प्रतिक्षणं‌ ‌सहायकाः।‌

We Think the given NCERT MCQ Questions for class 7 Sanskrit book Chapter 3 स्वावलम्बनम् with Answers Pdf free download will assist you. If you’ve got any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit of स्वावलम्बनम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and that we will come back to you soons.

Leave a Comment